Regulamin

Słowniczek pojęć

Sklep, Sprzedawca – AMG Adam Goszczyński z siedzibą w 05-077 Warszawa przy ulicy Cieplarnianej 5b prowadząca sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, działająca pod domeną vaupel.pl oraz bezkorozji.pl

Kupujący – każdy podmiotskładający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Regulamin – niniejszy regulamin regulujący zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego vaupel.pl oraz bezkorozji.pl.

 • Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.

Cena dostawy jest uzależniona od wyboru rodzaju przesyłki i sposobu płatności.

Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Polski.

Podany koszt dostawy obowiązuje tylko na terenie Polski.

W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie nazwy użytkownika i hasła.

Strona sklepu vaupel.pl oraz bezkorozji.pl umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności tj:

 • Czytanie porad dotyczących zabezpieczania pojazdów,
 • Oglądanie dokonanych już konserwacji pojazdów,
 • Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o produkcie).

 

 • Składanie zamówień

Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę, również w dni wolne.

W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z informacją o otrzymaniu zamówienia przez Sklep.

Złożenie zamówienia następuje z chwilą jego potwierdzenia przez Kupującego – poprzez kliknięcie w link otrzymywany przez Kupującego w mailu informującym o otrzymaniu zamówienia.

Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa w czasie 12 godzin od złożenia zamówienia, nie później jednak niż do czasu wysłania zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem.

Sklep udostępnia poniższe sposoby realizacji płatności:

a)przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

b)przelew środków poprzez PayPal,

 1. c) gotówką przy odbiorze przesyłki (przesyłka pobraniowa),
 2. d) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu (po wcześniejszym ustaleniu).

W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.

Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia towaru niedostępnego w sklepie w chwili zamówienia jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 70 % wartości towaru.

 • Realizacja zamówień

Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie zamówienia).

W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia Sklep dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi średnio 2 dni. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

Dowodem dokonania zakupy jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce. Aby otrzymać fakturę VAT należy wypełnić dane firmy Kupującego wraz z numerem NIP.

Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji dostawy:

a)firmą kurierską,

 1. b) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu w Warszawie (po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru).

Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane na karcie każdego produktu (widoczne przed dokonaniem zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

 • Reklamacja i gwarancja

Wszystkie oferowane produkty są nowe oraz wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu ul. Cieplarniana 5b  Warszawa lub e-mailem na adres biuro@vaupel.pl

Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

Przy zgłaszaniu reklamacji Sklep zaleca podanie imienia i nazwiska Kupującego oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji.

Odsyłając reklamowany towar Sklep proszę o dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

 • Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. oddnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu w Warszawie.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres Sklepu w Warszawie.

Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 • 6 Polityka prywatności
  Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Uprzejmie informujemy, że firma AMG Adam Goszczyński  ul. Cieplarniana 5b, 05-077, Warszawa, NIP 952-193-59-85
(dalej: „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest firma AMG Adam Goszczyński  ul. Cieplarniana 5b, 05-077, Warszawa, NIP 952-193-59-85
Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail osoby, która dokonała rejestracji lub złożyła zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza.
2) z Administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: AMG Adam Goszczyński  ul. Cieplarniana 5b, 05-077, Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@vaupel.pl.

3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta klienta w sklepie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za
kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji,  umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym, również dla celów kontrolnych ze strony uprawnionych do tego organów państwowych (np. urzędów skarbowych i celnych), a także na potrzeby organów ścigania lub sądów w przypadku sporów, nadużyć lub przestępstw.

5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań
marketingowych, promocyjnych i reklamowych,

6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu
zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący
usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności,

7) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie
zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W
szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

9) ma Pan/Pani prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10) informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak
możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym,

Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 • 7
  Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Informacja dotycząca plików cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.